Algemeen Programma 2016-2017

Het onderwijsprogramma is gericht op het verbreden van de opleiding Egyptologie met studieonderdelen die in Nederland en Vlaanderen niet of minder goed onderwezen kunnen worden.

De praktijk van het veldwerk en andere vormen van wetenschappelijk onderzoek in Egypte staan daarbij centraal.We  bestuderen het archeologische materiaal in verschillende delen van Egypte a.d.h.v. de sites en de materiele cultuur die er gevonden is, en schenken we aandacht aan de werkzaamheden van archeologische expedities, van opgraving en epigrafie tot en met restauratie en conservatie. Er wordt gepoogd een evenwichtige verdeling te maken binnen het programma m.b.t. het tijdvak en het type van de behandelde oudheden vanaf de prehistorie tot aan de Arabische verovering. Daarnaast wordt getoond hoe de verschillende instituten  en bibliotheken in Caïro (Egyptische zowel als buitenlandse) functioneren. Aan het einde van het programma zal een vertrouwdheid met Egypte zijn opgebouwd die van belang is bij alle mogelijke toekomstige werkzaamheden in het land. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om een toeristische rondreis te bieden, waarvoor men immers gemakkelijk bij commerciële organisaties terecht kan. De nadruk ligt op een actieve participatie van de student en op het bezoeken van lopende veldwerkprojecten.

Omvang: 15 ECTS

Tijdvak: 8 jan-28 feb


Doelgroep en vereiste voorkennis

Het programma maakt deel uit van de Master studie Egyptologie en Egyptische archeologie van de bij het NVIC aangesloten instellingen. Voor andere studenten geldt dat zij een gedegen voorkennis wat betreft geografie en geschiedenis van oud-Egypte moeten kunnen aantonen in de vorm van studieresultaten. Een handtekening van een docent van de hoofdstudie (in Leiden: Prof. dr. J. van der Vliet, in Leuven: prof. dr. H.O. Willems) op het inschrijvingsformulier, is vereist als aanbeveling. Het is niet mogelijk om het programma slechts gedeeltelijk te volgen.

Vorm van het onderwijs

- Hoorcolleges: In het NVIC; beperkt tot enkele specifieke onderwerpen of georganiseerd n.a.v. de aanwezigheid van een specialist.
- Excursies: De archeologie en geschiedenis van een site wordt ter plaatse bestudeerd onder begeleiding van de docent van het programma of de onderzoekers ter plaatse, eventueel aangevuld door korte opdrachten ter plaatse.
- Presentaties on-site: De studenten krijgen in Cairo de tijd om één bepaald onderdeel van een site voor te bereiden die ter plaatse gepresenteerd moet worden.
- Opdrachten in het Cairo museum met aanvullend werkstuk.
- Openbare lezingen bijwonen.


Toetsing

De verdeling van de studiepunten gaat als volgt: 
 1. Museumopdracht en werkstuk (+ presentatie in het museum) als aanvulling op de museumopdracht (40%) 
 2. On-site presentatie (25%) 
 3. ‘Kashkoul’ of wetenschappelijk dagboek (25%) 
 4. Participatie (10%)

Actuele situatie en veiligheid

Mogelijk zal dit jaar het improvisatie talent m.b.t. de organisatie van het programma nog meer op de proef gesteld worden dan voorgaande jaren vanwege de politieke situatie,  wat ook zijn weerslag heeft op de archeologische expedities. Er wordt hier echter rekening mee gehouden door zo goed mogelijk alternatieven voor te bereiden.

Het NVIC beoordeelt de veiligheidssituatie in Egypte dagelijks en zal als daar aanleiding toe is aanpassingen in het programma aanbrengen. Dat kan betekenen dat ook op het laatste moment nog excursies komen te vervallen of het programma gewijzigd moet worden. Het NVIC verwacht verder van alle deelnemers dat zij de algemene veiligheidsadviezen die op dat moment gelden, zullen volgen.

Kosten

Het NVIC berekent 800 Euro excursiekosten (verblijf in hotel en transport) voor elke student , te voldoen op de Euro rekening t.n.v.
Netherlands-Flemish Institute in Cairo
1, Dr Mahmoud Azmi Street, Zamalek
Euro rekening: 1000.1222.4928
SWIFT/BIC: CIBEEGCX007
Commercial International Bank (Egypt) CIB
12, Saleh Ayoub Street, Zamalek – Cairo
met vermelding “excursiekosten Egyptology semester"

Houd bij het overmaken van het cursusgeld rekening met de transactie kosten die hieraan zijn verbonden, deze dienen door de student betaald te worden.

Maandelijkse uitgaven worden geschat op 1000-1500 pond afhankelijk van de persoonlijke activiteiten van de student. Het huren van een flat varieert van 4000 tot 6000 pond. Studenten delen meestal een flat wat goedkoper is; 1500 tot 2000 pond per maand (Egyptische flats zijn zeer groot; 3 slaapkamers zijn in Cairo eerder de regel dan uitzondering). Flats zijn gemeubileerd maar men moet rekening houden met extra kosten zoals waarborg, vuilnisophaaldienst, bawab (huisbewaarder/conciërge), het aanschaffen van enkele spullen voor de flat. Dit zijn prijzen voor Zamalek. Het wordt goedkoper als men het eiland verlaat. Transport kan in Cairo heel gemakkelijk en goedkoop met taxi’s.

Er zijn verschillende manieren om gemakkelijk een flat te vinden. Informatie kan verkregen worden op het instituut bij aankomst maar de handigste manier is via volgende websites:
CAIROSCHOLARS@utlists.utexas.edu
www.E-dar.com

Hier worden elke dag lege kamers in flats bij studenten aangeboden. Dit kan zelfs gedeeltelijk op voorhand geregeld worden.


Voor verdere vragen: Marleen De Meyer, m.j.c.de.meyer@nvic.leidenuniv.nl
 

 
Laatst Gewijzigd: 29-09-2016